PROOSDIJPARK EN WATERVALDERBEEK MEERSSEN

2002 – 2012
NL-EM-110.335
Proosdijpark en Watervalderbeek Meerssen

In opdracht van de gemeente Meerssen heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp samen met de architectencombinatie Kasper, Kleve en Coenen gewerkt aan het ontwikkelen van plannen voor de reconstructie van het centrum van Meerssen.

Het Proosdijpark maakt onderdeel uit van dit centrumplan. Bij de vormgeving / renovatie van het park is bijzondere aandacht besteed aan het reconstrueren van de oorspronkelijke ontwerpstijl (late landschapsstijl), die in de loop der tijd door verschillende ad-hoc ontwikkelingen en achterstallig onderhoud verloren is gegaan. In dit verband is gekeken naar het herstellen van oorspronkelijke beplantingsstructuren, padenstructuren en zichtlijnen en het samenspel tussen deze aspecten. Aangaande de zichtlijnen heeft ook het opnieuw ensceneren van de Gloriëtte een belangrijke rol gespeeld. De historische component heeft verder betrekking gehad op de restauratie van de historische muren en hekwerken rond het park, het restaureren van de monumentale gietijzeren toegangspoorten, de renovatie van de folly in de vorm van een ‘romantische’ brug en het opwaarderen van de vijver (baggeren, oeverbeschoeiing). Naast het herstellen van de historische waarden heeft de integratie van het hedendaagse gebruik voorop gestaan. In dit opzicht is het ‘openen’ van het oorspronkelijk voor de Meerssenaren afgesloten park voor de Meerssenaren de belangrijkste taak geweest. Hiertoe is de toegankelijkheid van de paden verbeterd, is meubilair voorzien en is een heersend gevoel van onveiligheid weggenomen door het aanbrengen van verlichting en het dunnen van de beplanting aan de randen. Daarnaast is het park uitgebreid met een speelveld, waarbij qua vormgeving aansluiting is gezocht bij de late landschapsstijl.

De renaturering van de Watervalderbeek heeft bestaan uit het openleggen van de beekloop. Het verfraaien van de leefomgeving voor de mens en het creëren van een leefomgeving voor verschillende planten en dieren in een stedelijk gebied heeft hierbij voorop gestaan.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45