Privacy Verklaring

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van deze persoonsgegevens, willen we in dit Privacy Statement heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door het nemen van technische en organisatorische maatregelen is de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Als bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Statement, of in algemene zin, vragen en/of klachten heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de navolgende contactgegevens.

Contactgegevens:
bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Limmelderweg 6
6222 PB Maastricht
Tel.: +31(0)434503045
www.bureauverbeek.nl

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@bureauverbeek.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanspreektitel
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • KVK-nummer
 • BSN-nummer
 • BTW-nummer
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens worden door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp niet gevraagd en/of opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden
 • Het afhandelen van uw betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • U te kunnen bellen, e-mailen of te bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet vereist is.

Persoonsgegevens maken veelal deel uit van projectadministratie. Deze projectadministratie wordt deels analoog en deels digitaal opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp.

Delen van persoonsgegevens met derden

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp deelt, als dit noodzakelijk is, uw persoonsgegevens met verschillende derden voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hierbij moet worden gedacht aan de volgende derden:

 • Onderaanneming
 • Loonadministratie
 • Accountant
 • Verzekeringen
 • Incassobureau
 • E-mail provider
 • Websitehosting en -beheer

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEELDMATERIAAL

In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die foto’s in bijvoorbeeld krant, het verenigingsblad of op de website toegestaan. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat zijn foto wordt gepubliceerd. Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk belang.

Het is dus meestal wel toegestaan foto's te maken in de openbare ruimte en die te publiceren, zonder dat de personen die in beeld komen toestemming hoeft te worden gevraagd. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen die de gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het fotograferen van kinderen. Bij twijfel is het beter om vooraf toestemming te regelen, dan wel door vermelding op offertes, dan wel bijvoorbeeld door het opstellen van een toestemmingsformulier waarop de betrokkenen kunnen aangeven al dan niet akkoord te gaan met het gebruik van beeldmateriaal via diverse media en voor diverse doeleinden.

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft met betrekking tot beeldmateriaal een toestemmingsformulier opgesteld voor zowel medewerk(st)ers, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Deze formulieren zullen, indien dit niet elders is geregeld, alvorens aanvang van het dienstverband, alvorens aanvang van de opdracht of alvorens opdrachtverstrekking ter invulling en ondertekening worden voorgelegd aan de betrokkenen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bureauverbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Door het nemen van technische en organisatorische maatregelen is de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen:

 • Opstellen beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
 • Opstellen register verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens;
 • Toewijzen verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging;
 • Bevorderen beveiligingsbewustzijn bij medewerkers;
 • Opstellen procedures (bijvoorbeeld procedure meldplicht datalekken);
 • Opstellen toestemmingsformulieren en –verklaringen;
 • Het up-to-date houden van de diverse documenten, procedures en protocollen.

Technische maatregelen:

 • Inbraakbeveiliging op locatie Maastricht;
 • Gebruik maken van afgesloten opbergruimtes;
 • Maken van gegevens-back-ups;
 • Versleuteling van gegevens;
 • Beveiliging van desktops / laptops / smartphones / gegevensdragers (USB-sticks, externe harddisks, etc.) door middel van o.a. wachtwoorden tegen ongeoorloofd gebruik;
 • Beveiliging van desktops / laptops / smartphones / gegevensdragers (USB-sticks, externe harddisks, etc.) door middel van o.a. beveiligingssoftware tegen ongeoorloofd toegang tot gegevens (hacken / phishing / virussen, etc.);
 • Up-to-date houden van gebruikssoftware;
 • Up-to-date houden van computerbeveiligingssoftware.

Opgesteld te Maastricht, augustus 2019. Geactualiseerd 2024.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45