landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

KIJK OP RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN KANALEN

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ opgesteld.

MASTERPLAN OUD-GELEEN – VOORTBOUWEN OP TRADITIES

Samen met de gemeente en de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenschap is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een Masterplan voor het beschermde dorpsgezicht van Oud-Geleen opgesteld met als motto Voortbouwen op Tradities.

HERINRICHTING LAARDERSCHANS WEERT

De boerenschans van Laar wordt voor het eerst vermeld in 1637. Het betreft een gemeenschappelijk stuk (64 pachters) grond omgeven door een gracht en een wal.

TRANSFORMATIE STEENBERG WILHELMINA

De steenberg Wilhelmina maakt deel uit van Park Gravenrode. Met Park Gravenrode wordt het buitengebied tussen de gemeenten Landgraaf en Kerkrade aangeduid.

LANDGOEDEREN UTRECHT – ONTWERP- EN ADVIESDIENSTEN

Mede vanwege onze uitgebreide kennis en kunde inzake tuinhistorisch onderzoek alsook het opstellen van (herstel)plannen voor parken bij kastelen en landgoederen heeft bureau VERBEEK in samenwerking met Oldenburgers Historische Tuinen de Europese aanbesteding ‘Ontwerp- en adviesdiensten landgoederen’ van de gemeente Utrecht gewonnen.

INTEGRALE CENTRUMVISIE GELEEN

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en in samenspraak met belanghebbenden is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een visie opgesteld voor het centrum van Geleen.

WHO CARES DE WIJK ALS (T)HUIS

‘De wijk als (t)huis’ is de winnaar van de prijsvraag Who Cares, met als centrale vraag: Hoe kunnen we woonwijken zo inrichten dat iedereen zelfstandig, gezond en comfortabel in eigen huis en vertrouwde omgeving kan blijven wonen?

SPELDENPRIK VOOR EEN BETER STADSKLIMAAT – GROENE WAND HORNEHOOF

In 2018 had Nederland te maken met wateroverlast door extreme buien alsook droogte en uitzonderlijke hitte.

BUITENGOED GEUL EN MAAS

Het Buitengoed Geul & Maas is een aaneenschakeling van kastelen en landgoederen in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.

N595 – WITTEMER ALLEE

De Provincie Limburg heeft in een ontwerpatelier een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke varianten voor de herinrichting van de N595 tussen Wijlre en Wittem op basis van het vergroten van veiligheid voor fietsers, haalbaarheid en ruimtelijke integraliteit.

N300 LANDSCHAPPELIJK ONTWERP BPL

De Buitenring Parkstad Limburg is een 26 km lange ringweg rond Parkstad Limburg (stedelijk gebied met ca. 250.000 inwoners, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld, Nuth, Onderbanken en Schinnen).

N300 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING KNOOPPUNT BPL A76 (REIJMERSBEEK)

Dit knooppunt verbindt de Buitenring Parkstad Limburg met de internationale transportroute A76 (E314) en fungeert mede als de entree van Parkstad Limburg.

N300 NATUURBRUG FELDBISS

Natuurbrug Feldbiss ‘trekt’ het bos- en heidelandschap over de Buitenring Parkstad Limburg. De inrichting van de natuurbrug en de aanloopgebieden is toegespitst op das, ree, boom- en steenmarter, eekhoorn, zandhagedis, hazelworm, levendbarende hagedis, vinpootsalamander, kamsalamander, alpenwatersalamander, groene kikker en diverse insecten.

ECOLOGISCHE SCHAKEL OP DEN BURG + ECODUCT

In september 2007 is een aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

SOORTEN MANAGEMENTPLAN HEEMWONEN

Woningcorporatie HEEMwonen, met een omvangrijk woningbezit in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf, kiest voor een zorgvuldige omgang met beschermde diersoorten bij renovatiewerkzaamheden.

BOMENBELEIDSPLAN GEMEENTE WEERT

De gemeente Weert heeft een rijk bestand aan bomen en groen.

IKGROENHET

Het herstellen van een vruchtbare samenhang tussen natuur en het menselijk ingrijpen is zeker de collectieve opgave voor deze eeuw.

QUABEEKSGRUB EN MAAR TE JABEEK

De Quabeeksgrub, een droogdal, is in de vorige eeuw overkluisd en daardoor niet meer zichtbaar in de kern Jabeek. Met de realisatie van het ontwerp is de grub weer zichtbaar geworden.

PLEIN DE CRAMIGNON MHEER

De inspiratie voor het ontwerp van dit plein in Mheer is het typisch regionale fenomeen ‘De Cramignon’.

POORT DER GEULVALLEI

De ‘Poort der Geulvallei’ ligt te Meerssen. Het pand en de tuin kent een rijke historie, waarvan de geschiedenis deels terug te lezen is aan het gebouw en de bijbehorende tuin.

PROOSDIJPARK EN WATERVALDERBEEK MEERSSEN

In opdracht van de gemeente Meerssen heeft bureau VERBEEK samen met de architectencombinatie Kasper, Kleve en Coenen gewerkt aan het ontwikkelen van plannen voor de reconstructie van het centrum van Meerssen.

BMV GRATHEM

Voor de buitenruimte rond de vernieuwbouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) is een inrichtingsplan opgesteld.

SINT JOZEFSKERKPLEIN WEERT

Het Sint Jozefskerkplein vormt een belangrijk onderdeel van het voormalig ‘Rooms Katholieke eiland Keent’, waartoe ook de Sint Jozefskerk, de begraafplaats, basisschool Keent, de voormalige pastorie en de voormalige kapelanie behoren.

ESTHETISERING KRIMP KERKRADE

In het kader van de centrumontwikkeling is de tussen de Einderstraat en de Markstraat gelegen Parkeergelegenheid voor voetgangers en autoverkeer toegankelijk gemaakt vanaf de Markstraat.

KASTEELPARK ERENSTEIN

Het gedeeltelijk uit de 13e eeuw stammende Kasteel Erenstein vormt een waardevol cultuurhistorisch ensemble in de Anstelvallei.

GROENBELEIDSPLAN GEMEENTE HEERLEN

Het groenbeleidsplan van de gemeente Heerlen geeft de langetermijnvisie op de gewenste ontwikkeling van het openbaar groen en het groenbeheer.

CENTRUMPLAN GULPEN – LOOIERSTRAAT

Het inrichtingsplan voor de Looierstraat vloeit voort uit de door bureau VERBEEK opgestelde beeldkwaliteitsvisie voor Gulpen uit 2014.

KALKGRASLAND GULPERBERG / INRICHTINGSPLAN PARK GULPERBERG

De Gulperberg is een van de bekendste ´bergen´ in Zuid-Limburg. De markante boven het dorp Gulpen uitstekende kop van het plateau van Landsrade is dan ook steevast onderdeel van wielerwedstrijden en het uitzicht figureert op menige vakantiefoto.

CENTRUMPLAN NIEUWSTADT

Nieuwstadt is een oude vestingstad met een rijke historie. De inrichting van de openbare ruimte sluit daarop niet aan qua materialisatie en de auto domineert het gehele straatbeeld van het stadje.

LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN EIJSDEN – MARGRATEN

Voor het buitengebied van de gemeente Margraten en na de fusie met de gemeente Eijsden ook voor het Eijsdense grondgebied is door bureau VERBEEK het landschapsontwikkelingsplan ‘Buitengewoon Eijsden-Margraten’ opgesteld.

LANDSCHAFTSCHARTA BELGISCHE EIFEL

De Landschafscharta is opgebouwd uit een viertal delen: beschrijvende analyse, ontwikkelingsgeschiedenis, SWOT-analyse en uitvoeringsprogramma.

PARK CULTUURCENTRUM HASSELT

Bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp kreeg in 2014 van de stad Hasselt de opdracht een ontwerp te maken voor de herinrichting van Park Cultuurcentrum Hasselt, in de volksmond het stadspark van Hasselt.

SPORT- EN LEISUREPARK DE BANDERT

De gemeente Echt Susteren heeft samen met de sportverenigingen, de ondernemers en bureau Verbeek het ‘Masterplan Sport- en Leisurepark De Bandert’ opgesteld.

VLINDERTUIN HOOFDKANTOOR WONEN LIMBURG

Grenzend aan het kantoor van woningstichting Wonen Limburg, het voormalige monumentale BACO-gebouw (industrieel erfgoed), in Roermond is tussen de resterende gevelwanden van een ruimte waarin ooit een stoommachine stond, een semi-openbare vlindertuin gerealiseerd.

VIA BELGICA STREET FURNITURE

De oude Romeinse weg tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen was een 400 kilometer lange weg die de kanaalkust met het Duitse Rijnland verbond. In de 20e eeuw heeft deze verdwenen route, in het kader van de bewustwording van het Romeinse verleden, de naam ‘Via Belgica’ gekregen.

LANDGOED ADELANTE HOENSBROEK

Het verspreid gelegen parkeren en daarmee samenhangende onveilige verkeerssituaties zijn aanleiding geweest om de totale logistieke afwikkeling op het terrein te herzien. Er is daarbij gekozen voor een hoofdontsluiting en een centrale grote parkeerplaats. De entree is vormgegeven door middel van een monumentale oprijlaan die uitkomt op het voorplein met een fraaie vijver die ook zitgelegenheid biedt.

POORT VAN LIMBURG

Nu de industrie langs de Zuid-Willemsvaart te Weert is verdwenen, is een nieuw waterfront ontwikkeld dat tevens de belangrijkste ‘poort’ tot de stad Weert vormt. De start voor ons ontwerp vormde het winnen van de prijsvraag voor de inrichting van de openbare ruimte in dit gebied.

PARKTUIN BUNDE

In het ontwerp is met behoud van de bestaande groene kwaliteiten de woning als spil in het totale ontwerp beschouwd. Hiertoe is de woning op een ‘zwevende’ natuurstenen plint gezet. Alle tuinsferen komen samen op deze plint en zijn zowel vanuit de woning als vanaf de terrassen op de plint te beleven.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45