TRANSFORMATIE STEENBERG WILHELMINA

De steenberg Wilhelmina maakt deel uit van Park Gravenrode. Met Park Gravenrode wordt het buitengebied tussen de gemeenten Landgraaf en Kerkrade aangeduid.

LA GRANDE SUISSE

Na jaren van leegstand en verwaarlozing heeft dit Rijksmonument uit de 18e eeuw een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van een crematorium van de uitvaartorganisaties Monuta en Dela. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft het ontwerp en planuitwerking voor de buitenruimte verzorgd.

HEUVELLANDROUTE 2.0

De controverse rondom zonneweiden in Zuid-Limburg en de onderhoudswerkzaamheden aan de A79 brachten de creatieve koppen van Grenspaal12 en bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp op het idee om de mooiste snelweg van Nederland te transformeren naar een energie-opwekkende fiets-autoweg.

DE LIMBURGSE LANDSCHAPSLINIE

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft, in samenwerking met CroonenBuro5, KCAP en Antea Group gewerkt aan een inzending voor de EO Wijers prijsvraag, genaamd de Limburgse Landschapslinie.

BEEKHERSTEL OUDE GEUL

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem en het Waterschap Limburg een gebiedsvisie opgesteld voor het Geuldal tussen Gulpen en Partij/Wittem. Onderdeel van deze visie was het herstel van de Oude Geul.

GROENBELEIDSPLAN MEERSSEN

Het Groenbeleidsplan voor de gemeente Meerssen is een visie op groen, natuur en landschap voor de komende 20 jaar.

ONTWERP DORPSHART BOCHOLTZ

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van de gemeente Simpelveld een ontwerp gemaakt voor een mooi en herkenbaar Dorpshart van Bocholtz, waar (dorps)wonen, werken en recreëren naast elkaar kunnen plaatsvinden.

HEILZAAM HEUVELLAND

Prijsvraag voor het ontwerp van een daktuin voor het MUMC+, waarbij de vormentaal van het Zuid-Limburgse Heuvelland de basis van het ontwerp vormt.

CENTRUMPLAN GULPEN – LOOIERSTRAAT

Het inrichtingsplan voor de Looierstraat vloeit voort uit de door bureau VERBEEK opgestelde beeldkwaliteitsvisie voor Gulpen uit 2014.

SPOOR 20 – RONDJE MAAS

Spoor20 - Rondje Maas is een initiatief van BV Mathieu Bruls Architect en bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp. Spoor 20 vergroent twee bruggen over de Maas waardoor een ‘natuurlijke’ Maaswandeling rond het centrum van Maastricht ontstaat.

LANDGOEDEREN UTRECHT – ONTWERP- EN ADVIESDIENSTEN

Mede vanwege onze uitgebreide kennis en kunde inzake tuinhistorisch onderzoek alsook het opstellen van (herstel)plannen voor parken bij kastelen en landgoederen heeft bureau VERBEEK in samenwerking met Oldenburgers Historische Tuinen de Europese aanbesteding ‘Ontwerp- en adviesdiensten landgoederen’ van de gemeente Utrecht gewonnen.

KIJK OP RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN KANALEN

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ opgesteld.

KINDCENTRUM DE WERELDSTER MEERSSEN

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van Onderwijsstichting Innovo en de gemeente Meerssen het voorontwerp gemaakt en de nadere planuitwerking verzorgd van de buitenruimte rondom kindcentrum de Wereldster te Meerssen.

INRICHTINGSPLAN BICHTERWEERD – MEERHEUVEL

In opdracht van de ontgrinder en het Herstructureringscomité heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp samen met Aeolus uit Diest een ontwerp opgesteld voor de inrichting van de grindwinningsplassen Meerheuvel en Bichterweerd in de gemeente Dilsen-Stokkem.

HERINRICHTING KERKBERG ST. ODILIËNBERG

Samen met het kerkbestuur heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp gewerkt aan het opwaarderen van de kerkberg in St. Odiliënberg.

KASTEELDOMEIN WALBURG

In opdracht van Natuurmonumenten is voor de omgeving van het verdwenen kasteel de Walburg in 2009/2010 een landschapsplan opgesteld. De aanleiding hiervoor was het gegeven dat Natuurmonumenten in 2009 het perceel waar het kasteel lag heeft verworven. In 2020 is het plan dat in 2009/2010 werd opgesteld gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Maasgouw en Natuurmonumenten.

INTEGRALE ONTWERPVISIE OPEN CLUB KLIMMEN

Inzending integrale ontwerpvisie Open Club Klimmen, in samenwerking met Jeanne Dekkers Architectuur, ZOETMULDER, IMd en Nelissen.

DIEPSTRAAT EIJSDEN

De Diepstraat en ’t Bat zijn op het eerste gezicht prachtige plekken in Eijsden. Ter verbetering van de functionaliteit van de Diepstraat en ’t Bat met daarbij in ogenschouw de rijke historie en authentieke uitstraling van deze twee plekken is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een ontwerp opgesteld.

VAN KENNEDYBRUGTRACÉ NAAR KENNEDY ALLEE

Een Maastrichtse lommerrijke (fiets)route die de diverse stedelijke landschappen, architectuur en wegontwerp combineert en smeedt tot een groter geheel, dat meer is dan de som der delen.

MASTERPLAN OUD-GELEEN – VOORTBOUWEN OP TRADITIES

Samen met de gemeente en de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenschap is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een Masterplan voor het beschermde dorpsgezicht van Oud-Geleen opgesteld met als motto Voortbouwen op Tradities.

HERINRICHTING LAARDERSCHANS WEERT

De boerenschans van Laar wordt voor het eerst vermeld in 1637. Het betreft een gemeenschappelijk stuk (64 pachters) grond omgeven door een gracht en een wal.

LANDSCHAPPELIJK – STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP NIEUW MANRESA

In 2017 heeft Venterra bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp benaderd om een landschappelijk-stedenbouwkundig ontwerp te maken voor de duurzame woonbuurt Nieuw Manresa.

HERINRICHTING OUDE MARKT WAUBACH

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Landgraaf heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp het ontwerp en de technische planuitwerking voor Oude Markt van Waubach verzorgd. Onder begeleiding van Hartjes' ontwikkelvisie zijn inwoners en ondernemers vanaf het begin nauw bij het planproces betrokken.

VILLA KANJEL

Na jaren van leegstand krijgt Villa Kanjel een bestemming als familiehotel. Momenteel wordt hard gewerkt aan de buitenaanleg waarvoor wij in opdracht van de familie van Rijn/Arends naast het ontwerp ook de technische uitwerking hebben verzorgd.

INRICHTINGSPLAN N280

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van de gemeente Roermond het inrichtingsplan voor de openbare ruimte langs de N280 opgesteld. Met de vernieuwing van de N280 is de kans gegrepen om de openbare ruimte langs de weg te verfraaien zodat de weg een waardige entree vormt tot de stad.

INTEGRALE CENTRUMVISIE GELEEN

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en in samenspraak met belanghebbenden is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een visie opgesteld voor het centrum van Geleen.

WHO CARES DE WIJK ALS (T)HUIS

‘De wijk als (t)huis’ is de winnaar van de prijsvraag Who Cares, met als centrale vraag: Hoe kunnen we woonwijken zo inrichten dat iedereen zelfstandig, gezond en comfortabel in eigen huis en vertrouwde omgeving kan blijven wonen?

SPELDENPRIK VOOR EEN BETER STADSKLIMAAT – GROENE WAND HORNEHOOF

In 2018 had Nederland te maken met wateroverlast door extreme buien alsook droogte en uitzonderlijke hitte.

BUITENGOED GEUL EN MAAS

Het Buitengoed Geul & Maas is een aaneenschakeling van kastelen en landgoederen in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.

N595 – WITTEMER ALLEE

De Provincie Limburg heeft in een ontwerpatelier een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke varianten voor de herinrichting van de N595 tussen Wijlre en Wittem op basis van het vergroten van veiligheid voor fietsers, haalbaarheid en ruimtelijke integraliteit.

N300 LANDSCHAPPELIJK ONTWERP BPL

De Buitenring Parkstad Limburg is een 26 km lange ringweg rond Parkstad Limburg (stedelijk gebied met ca. 250.000 inwoners, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld, Nuth, Onderbanken en Schinnen).

N300 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING KNOOPPUNT BPL A76 (REIJMERSBEEK)

Dit knooppunt verbindt de Buitenring Parkstad Limburg met de internationale transportroute A76 (E314) en fungeert mede als de entree van Parkstad Limburg.

N300 NATUURBRUG FELDBISS

Natuurbrug Feldbiss ‘trekt’ het bos- en heidelandschap over de Buitenring Parkstad Limburg. De inrichting van de natuurbrug en de aanloopgebieden is toegespitst op das, ree, boom- en steenmarter, eekhoorn, zandhagedis, hazelworm, levendbarende hagedis, vinpootsalamander, kamsalamander, alpenwatersalamander, groene kikker en diverse insecten.

ECOLOGISCHE SCHAKEL OP DEN BURG + ECODUCT

In september 2007 is een aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

SOORTEN MANAGEMENTPLAN HEEMWONEN

Woningcorporatie HEEMwonen, met een omvangrijk woningbezit in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf, kiest voor een zorgvuldige omgang met beschermde diersoorten bij renovatiewerkzaamheden.

BOMENBELEIDSPLAN GEMEENTE WEERT

De gemeente Weert heeft een rijk bestand aan bomen en groen.

IKGROENHET

Het herstellen van een vruchtbare samenhang tussen natuur en het menselijk ingrijpen is zeker de collectieve opgave voor deze eeuw.

QUABEEKSGRUB EN MAAR TE JABEEK

De Quabeeksgrub, een droogdal, is in de vorige eeuw overkluisd en daardoor niet meer zichtbaar in de kern Jabeek. Met de realisatie van het ontwerp is de grub weer zichtbaar geworden.

PLEIN DE CRAMIGNON MHEER

De inspiratie voor het ontwerp van dit plein in Mheer is het typisch regionale fenomeen ‘De Cramignon’.

POORT DER GEULVALLEI

De ‘Poort der Geulvallei’ ligt te Meerssen. Het pand en de tuin kent een rijke historie, waarvan de geschiedenis deels terug te lezen is aan het gebouw en de bijbehorende tuin.

PROOSDIJPARK EN WATERVALDERBEEK MEERSSEN

In opdracht van de gemeente Meerssen heeft bureau VERBEEK samen met de architectencombinatie Kasper, Kleve en Coenen gewerkt aan het ontwikkelen van plannen voor de reconstructie van het centrum van Meerssen.

BMV GRATHEM

Voor de buitenruimte rond de vernieuwbouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) is een inrichtingsplan opgesteld.

SINT JOZEFSKERKPLEIN WEERT

Het Sint Jozefskerkplein vormt een belangrijk onderdeel van het voormalig ‘Rooms Katholieke eiland Keent’, waartoe ook de Sint Jozefskerk, de begraafplaats, basisschool Keent, de voormalige pastorie en de voormalige kapelanie behoren.

ESTHETISERING KRIMP KERKRADE

In het kader van de centrumontwikkeling is de tussen de Einderstraat en de Markstraat gelegen Parkeergelegenheid voor voetgangers en autoverkeer toegankelijk gemaakt vanaf de Markstraat.

KASTEELPARK ERENSTEIN

Het gedeeltelijk uit de 13e eeuw stammende Kasteel Erenstein vormt een waardevol cultuurhistorisch ensemble in de Anstelvallei.

GROENBELEIDSPLAN GEMEENTE HEERLEN

Het groenbeleidsplan van de gemeente Heerlen geeft de langetermijnvisie op de gewenste ontwikkeling van het openbaar groen en het groenbeheer.

CENTRUMPLAN GULPEN – TIMPAANTUINEN

In de Timpaantuinen is het omliggende graftenlandschap vertaald in een gecultiveerd, maar toch natuurlijk ogend landschap.

KALKGRASLAND GULPERBERG / INRICHTINGSPLAN PARK GULPERBERG

De Gulperberg is een van de bekendste ´bergen´ in Zuid-Limburg. De markante boven het dorp Gulpen uitstekende kop van het plateau van Landsrade is dan ook steevast onderdeel van wielerwedstrijden en het uitzicht figureert op menige vakantiefoto.

CENTRUMPLAN NIEUWSTADT

Nieuwstadt is een oude vestingstad met een rijke historie. De inrichting van de openbare ruimte sluit daarop niet aan qua materialisatie en de auto domineert het gehele straatbeeld van het stadje.

LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN EIJSDEN – MARGRATEN

Voor het buitengebied van de gemeente Margraten en na de fusie met de gemeente Eijsden ook voor het Eijsdense grondgebied is door bureau VERBEEK het landschapsontwikkelingsplan ‘Buitengewoon Eijsden-Margraten’ opgesteld.

LANDSCHAPSPARK CRAMA – HUSKEN – DE VRANK

Het project Crama-Husken-de Vrank bestaat uit de projectonderdelen Autoboulevard, Woonboulevard, de nieuwe Verlengde Terhoevenderweg en het Landschapspark tussen de Caumerbeek en de Geleenbeek. De totale gebiedsontwikkeling is tot stand gekomen in samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Heerlen en Mathieu Bruls: architecture – urban planning – interior design. Daarnaast hebben ondernemers en bewoners deelgenomen aan het ontwerpproces.

LANDSCHAFTSCHARTA BELGISCHE EIFEL

De Landschafscharta is opgebouwd uit een viertal delen: beschrijvende analyse, ontwikkelingsgeschiedenis, SWOT-analyse en uitvoeringsprogramma.

STADSPARK HASSELT

bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp kreeg in 2014 van de stad Hasselt de opdracht een ontwerp te maken voor de herinrichting van Park Cultuurcentrum Hasselt, in de volksmond het stadspark van Hasselt.

SPORT- EN LEISUREPARK DE BANDERT

De gemeente Echt Susteren heeft samen met de sportverenigingen, de ondernemers en bureau Verbeek het ‘Masterplan Sport- en Leisurepark De Bandert’ opgesteld.

VLINDERTUIN HOOFDKANTOOR WONEN LIMBURG

Grenzend aan het kantoor van woningstichting Wonen Limburg, het voormalige monumentale BACO-gebouw (industrieel erfgoed), in Roermond is tussen de resterende gevelwanden van een ruimte waarin ooit een stoommachine stond, een semi-openbare vlindertuin gerealiseerd.

LANDGOED ADELANTE HOENSBROEK

Het verspreid gelegen parkeren en daarmee samenhangende onveilige verkeerssituaties zijn aanleiding geweest om de totale logistieke afwikkeling op het terrein te herzien. Er is daarbij gekozen voor een hoofdontsluiting en een centrale grote parkeerplaats. De entree is vormgegeven door middel van een monumentale oprijlaan die uitkomt op het voorplein met een fraaie vijver die ook zitgelegenheid biedt.

POORT VAN LIMBURG

Nu de industrie langs de Zuid-Willemsvaart te Weert is verdwenen, is een nieuw waterfront ontwikkeld dat tevens de belangrijkste ‘poort’ tot de stad Weert vormt. De start voor ons ontwerp vormde het winnen van de prijsvraag voor de inrichting van de openbare ruimte in dit gebied.

PARKTUIN BUNDE

In het ontwerp is met behoud van de bestaande groene kwaliteiten de woning als spil in het totale ontwerp beschouwd. Hiertoe is de woning op een ‘zwevende’ natuurstenen plint gezet. Alle tuinsferen komen samen op deze plint en zijn zowel vanuit de woning als vanaf de terrassen op de plint te beleven.

HERINRICHTING BUITENRUIMTE GOUVERNEMENT

Inzending van bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp voor de ontwerpvisie herinrichting buitenruimte van het Gouvernement in Maastricht.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45