Het bureau

2017 BV Groepsfoto Klein

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp werkt vanuit een jarenlange ervaring aan een toekomstgerichte, duurzame, functionele en esthetische inrichting van het natuurlijke en stedelijke landschap, waarin mens en natuur tot hun recht komen. Inspiratiebronnen zijn de cultuurhistorie van de plek en de karakteristieken van het landschap; de genius loci.

In ieder project wordt de relatie tussen de wensen van de opdrachtgever, de behoeften van de gebruiker en de condities van de ruimtelijke context geïnventariseerd, geanalyseerd en gedefinieerd alvorens tot vormgeving wordt overgegaan. Dit proces kent wetenschap-pelijke momenten waarin de opdracht en de situatie analytisch herleid worden tot ontwerpcriteria en ontwerpproblemen. Daarnaast is dit vormgevings-, ontwerpproces gestoeld op creatieve en artistieke momenten die gericht zijn op een synthese waarin alle factoren en deeloplossingen op elkaar worden afgestemd binnen een harmonieus, functioneel en esthetisch ontwerp. Een ontwerp dat financieel en technisch uitgevoerd kan worden.

Een structurele, heldere communicatie met alle betrokkenen over wensen, behoeften, mogelijkheden, beperkingen, ideeën en ontwerpen vormt een integraal onderdeel van het planproces.

De opdrachten van het bureau zijn globaal in te delen in de categorieën ‘onderzoek en advisering voor stad, landschap en natuur’ en ‘landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp’:

Onderzoek en advisering voor stad, landschap en natuur.
Het onderzoek binnen deze opdrachten is gericht op advisering over en visievorming op de inrichting en het beheer van de buitenruimte in zowel stedelijk als landelijk gebied. Vaak zijn de resultaten hiervan aanleiding tot concrete ontwerpopdrachten.

Plannen die hieronder vallen zijn ondermeer landschapsontwikkelingsplannen, land-schapsvisies, landschapsbeleidsplannen, ecologische studies, structuurvisies, gebiedsvisies, stadsdeelvisies, beeldkwaliteitplannen, groenstructuurplannen, groenbeheerplannen, natuurwaardenonderzoeken, ecologische effectenstudies en natuurcompensatieplannen.

Landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp.
Deze opdrachten hebben betrekking op het ontwerpen, inrichten van binnenstedelijke en landelijke gebieden. Het complete planproces wordt daarbij verzorgd. De onderdelen waaruit dit planproces bestaat zijn: inventarisatie, analyse, visievorming, voorontwerp, definitief ontwerp, uitvoerings- c.q. aanbestedingsgereed maken plan (RAW-bestek met technische tekeningen), verzorgen aanbesteding, directievoering/dagelijks toezicht.

Plannen die hieronder vallen zijn ondermeer het ontwerpen van woonwijken en bedrijventerreinen, het vervaardigen van concrete landschaps- en natuurontwikkelings-plannen, het maken van plannen op het gebied van beekrenaturering, het opstellen van infrastructurele plannen, het vormgeven en/of revitaliseren van landgoederen, buitenplaatsen en kasteelparken en het ontwerpen van landschapsparken, stadsparken, begraafplaatsen, pleinen, straten en (kantoor)tuinen.

Regelmatig en terugkerend wordt door diverse opdrachtgevers een beroep gedaan op de deskundigheid en de creatieve kwaliteiten van het bureau. Tot de opdrachtgevers behoren Euregionale instanties, provincies, gemeenten in binnen- en buitenland, woning-corporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars, scholenstichtingen, landgoed-eigenaren en particulieren.

Naast de tevredenheid van de opdrachtgevers blijkt de professionele reputatie van het bureau ook uit het feit dat alle projecten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. De landschapsarchitecten van het bureau voeren daarbij de bij wet geregistreerde en beschermde titel van ‘landschapsarchitect’.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45