N300 NATUURBRUG FELDBISS

2016 - 2017
NL-PL-205.015
N300 Natuurbrug Feldbiss

Natuurbrug Feldbiss ‘trekt’ het bos- en heidelandschap over de Buitenring Parkstad Limburg. De inrichting van de natuurbrug en de aanloopgebieden is toegespitst op das, ree, boom- en steenmarter, eekhoorn, zandhagedis, hazelworm, levendbarende hagedis, vinpootsalamander, kamsalamander, alpenwatersalamander, groene kikker en diverse insecten. Inrichtingsmaatregelen zijn:

  • Het vrijmaken van de aanloopgebieden van houtopstanden om zo diersoorten via nieuwe ‘groene routes’ naar de natuurbrug te leiden. Er is als het ware een ‘besloten’ trechtervorm gecreëerd die zorgt voor de geleiding vanuit de directe omgeving van en naar de natuurbrug. Tevens dient de opgaande beplanting als HOP-over voor de geleiding van vleermuizen.
  • Het aanbrengen van gebiedseigen grond, waarbij onderscheid is gemaakt in het toepassen van voedselarme (schrale) grond en voedselrijke(re) grond. Voedselarme (schrale) grond is aangebracht op de natuurbrug en de aanloophellingen om een open heidelandschap te creëren. Voedselrijke(re) grond is aangebracht tussen de natuurbrug / aanloophellingen en bestaande landschappelijke structuren, zodat genoeg voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de nieuwe aanplant.
  • Het creëren van geleiding en schuilmogelijkheden op de gehele natuurbrug, in de vorm van struweelbeplanting en stobbenwallen.
  • Het aanbrengen van stapstenen van grof zand voor de zandhagedis, de belangrijkste doelsoort van de natuurbrug.
  • Het zorgen voor de aanwezigheid van verschillende ecotopen voor een zo breed mogelijk (soort)gebruik van de natuurbrug. In dit verband is er ook voor gezorgd dat hemelwater dat valt op de brug wordt afgevoerd naar gecreëerde laagten en poelen, waarmee een verbindingszone ontstaat voor reptielen en amfibieën.
  • Grondwallen ter voorkoming van lichthinder vanaf de BPL en stobbenwallen in halve, overlappende cirkels langs de Toeristenweg om ongewenst medegebruik van de natuurbrug door mensen zoveel mogelijk te ondervangen

foto: Mat Snijders

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45