N300 LANDSCHAPPELIJK ONTWERP BPL

2016 - 2017
NL-PL-205.000
N300 Landschappelijk ontwerp BPL

De Buitenring Parkstad Limburg is een 26 km lange ringweg rond Parkstad Limburg (stedelijk gebied met ca. 250.000 inwoners, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld, Nuth, Onderbanken en Schinnen). Het tracé van de BPL loopt vanaf de aansluiting op de A76 bij Nuth tot aan de aansluiting op de N281 ter hoogte van het bedrijvenpark Avantis te Heerlen/Aachen. Concreet bestaat het project uit het aanpassen van 14 km bestaande wegen, het aanleggen van 12 km nieuwe weg en het realiseren van de nodige kunstwerken, geluidsschermen en verkeersregelinstallaties.

In opdracht van de BPL combinatie (Boskalis Nederland Infra B.V., Rasenberg Wegenbouw BV en SA Besix NV) heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp het landschappelijk en ecologisch raamwerk uitgewerkt. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de bestaande landschappen waar de weg doorheen voert leidend zijn bij de vormgeving en dat de weg geen expliciete eigen groenstructuur krijgt. In het reliëfrijke landschap van Parkstad Limburg is bijzondere aandacht besteed aan de afwerking en aanplant van insnijdingen en ophogingen die met de aanleg van de weg ontstaan. De voor de regio kenmerkende steile taluds, zoals die voorkomen bij holle wegen, hebben hierbij als inspiratie gediend.

Op plekken waar de weg op maaiveld ligt, danwel boven het maaiveld uitrijst zijn vergezichten over het landschap te verkrijgen. De beekdalen en de Brunssummerheide waar de weg doorheen voert zijn hierdoor beleefbaar voor de weggebruiker. In bepaalde gebieden is de visuele- en geluidsinvloed van de weg geminimaliseerd door een verdiepte ligging waardoor de weg vanuit de omgeving niet zichtbaar is. Nabij stedelijke landschappen zijn geluidsschermen gerealiseerd en zorgvuldig vormgegeven, waarbij landschappelijke aspecten zijn meegenomen zoals het samenspel van de schermen met de groenstructuur of de wens om zichten op het landschap te behouden d.m.v. transparante schermen.

Binnen het landschappelijke ontwerp hebben de knooppunten een eigen karakteristiek die samenhangt met de vormgeving van het knooppunt zelf en met de groene invulling van de ‘oksels’. Zo is van het verschil tussen hoog en laag gelegen oksels benadrukt. De hoge delen kennen een dichte(re) groenstructuur. De laag gelegen oksels hebben een (half)open groenstructuur waarbij ook de noodzakelijke buffers vanuit de wateropgave de sfeer bepalen. In het bijzonder is bij de knooppunten aandacht besteed aan het samenspel van taluds en beplantingen met de aanwezige kunstwerken. Telkens zijn door middel van verstevigde taluds op eenzelfde wijze groene overgangen gecreëerd van natuurlijke taluds naar de steile harde wanden onder de kunstwerken. Hierbij is nauw samengewerkt met IPV Delft, dat als bureau verantwoordelijk is voor de vormgeving van alle kunstwerken.

Vanuit ecologische oogpunt zijn bestaande ecologische verbindingen zoveel mogelijk gerespecteerd en doorgetrokken onder of over de weg (vleermuizen geleidingsroutes, natuurbrug), waarbij geschikte aanloop-/aanvliegverbindingen naar deze passages voor de betreffende doelsoorten zijn gerealiseerd.

Binnen het landschappelijke ontwerp zijn twee elementen te onderscheiden die een bijzondere eigen vormgeving kennen, te weten:

  • Knooppunt A76-BPL nabij kasteel Reijmersbeek te Nuth.
  • Natuurbrug Feldbiss ter hoogte van de Brunssummerheide.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45