LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN EIJSDEN-MARGRATEN

2007 – 2013
NL-EM-201.100
Landschapsontwikkelingsplan Buitengewoon Eijsden-Margraten

Voor het buitengebied van de gemeente Margraten en na de fusie met de gemeente Eijsden ook voor het Eijsdense grondgebied is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp het landschapsontwikkelingsplan ‘Buitengewoon Eijsden-Margraten’ opgesteld.

Mede door dit LOP is de gemeente Margraten in oktober 2009 als winnaar uitgeroepen van de landelijke prijsvraag ‘Het Landschap Ben Je Zelf’ van Landschapsbeheer Nederland. Margraten was genomineerd door de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, de Limburgse afdeling van Landschapsbeheer Nederland. De prijsvraag stond in het teken van de betrokkenheid van bewoners bij het beheer van het landschap en de mate waarin die betrokkenheid heeft geleid tot echte resultaten in het gebied. Bij de beoordeling heeft niet alleen het proces een rol gespeeld, maar vooral de tastbare resultaten in het landschap. De belangrijkste motivatie van de jury om Margraten als winnaar aan te wijzen is dat de gemeente erin is geslaagd het landschap als economische drager te benutten, waarbij de initiatieven van bewoners, gebruikers en belangenpartijen zijn meegenomen. Het Landschapsontwikkelingsplan ‘Buitengewoon Margraten’ speelt hierin een belangrijke rol.

Centrale doelstelling in het LOP ‘Buitengewoon Margraten’ / ‘Buitengewoon Eijsden-Margraten’ is, behoud en ontwikkeling van het buitengewone, diverse en veelzijdige landschap van de gemeente binnen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

In het plan is aangegeven welke ontwikkelingen of ingrepen noodzakelijk of mogelijk zijn om de kernkwaliteiten van het landschap te kunnen waarborgen. Behoud van het bestendige door ontwikkeling is hierbij belangrijk. De thema’s landbouw, cultuurhistorie, water, ecologie en recreatie en toerisme zijn integraal verwerkt door middel van een gebiedsgerichte aanpak. Ontwikkelingen of ingrepen zijn uitgewerkt in een operationeel programma. Door de resultaten van de bureaustudie te combineren met intensieve communicatie met burgers, agrariërs en andere partijen is een breed gedragen integrale, ontwikkelingsgerichte visie op het buitengebied van de gemeente opgesteld.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45