GROENBELEIDSPLAN GEMEENTE HEERLEN

2011 – 2012
NL HE-200.000
Groenbeleidsplan gemeente Heerlen

Het groenbeleidsplan van de gemeente Heerlen geeft de langetermijnvisie op de gewenste ontwikkeling van het openbaar groen en het groenbeheer. Onder het motto van ‘een onderscheidende groenstructuur als kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid van een stad in beweging’ geeft het groenbeleidsplan richting aan de ontwikkeling van het grootste stadspark van Nederland, het Caumerbeekdal.

De ambitie is om het beekdal te verweven met het stedelijke weefsel, zodanig dat ‘park’ en ‘stad’ één samenhangend en toegankelijk geheel vormen en de groenstructuur recht doet aan de identiteit en eigenheid van Heerlen als centrum van Parkstad. Het unieke van het Caumerbeekdal is, dat het inclusief zijbeken nagenoeg het gehele stedelijke weefsel van noord tot zuid dooradert. De dooradering is zo fijnmazig dat het beeksysteem nagenoeg alle buurten en stadsdelen met elkaar en met het centrum van Heerlen verbindt. Naast de rol van het Caumerbeekdal in de ecologische structuur en het watersysteem, speelt het daadwerkelijk fysiek en mentaal ontsluiten van het dal een belangrijke rol in het creëren van het grootste stadspark van Nederland.

In het groenbeleidsplan is de gewenste ontwikkeling van de groenstructuur uitgewerkt op zowel gemeentelijk niveau als op het niveau van de vier stadsdelen. Het Caumerbeekdal vormt daarbij de verbindende schakel. Op beide niveaus zijn handvatten gegeven voor de omgang met herstructureringsvraagstukken en de bijdrage die deze vraagstukken kunnen leveren aan het doen ontstaan van een onderscheidende groenstructuur en het vergroten van de samenhang binnen het stadspark Caumerbeekdal.

Voor de woonbuurten en werklocaties zijn daarnaast gereedschapskisten ingericht op basis waarvan vraagstukken met betrekking tot de groenstructuur opgelost kunnen worden.

Het groenbeleidsplan biedt daarnaast kaders voor groenbeheer en -onderhoud, zodat het vanuit de ontwikkeling van de groenstructuur gewenste kwaliteitsniveau ook duurzaam in stand kan worden gehouden. Rekening houdend met de gewenste ontwikkeling van de groenstructuur is tevens onderzocht op welke manieren de financiering van het openbaar groen op orde gehouden kan worden.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45