CENTRUMPLAN GULPEN - LOOIERSTRAAT

2018 - 2019
NL-GW-303.008
Centrumplan Gulpen – Looierstraat

Het inrichtingsplan voor de Looierstraat vloeit voort uit de door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp opgestelde beeldkwaliteitsvisie voor Gulpen uit 2014. Eén van de belangrijkste speerpunten van deze visie is dat de Gulp, de rivier waar het dorp zijn naam aan ontleent, weer volwaardig deel uit gaat maken van het dorpshart van Gulpen. Naast de wensen/eisen die in de beeldkwaliteitsvisie zijn vastgesteld, is sprake van een wateropgave in het kader van klimaatverandering/adaptatie. Deze wateropgave is mede bepalend voor de inrichting van de Gulp en de Looierstraat. De heringerichte Gulp moet in de toekomst hogere pieken kunnen afvoeren.

In het ontwerp is de Gulp over een zo groot mogelijke lengte weer aanwezig in het straatbeeld. De (boom)beplantingen zijn zoals eeuwenlang gebruikelijk was weer gekoppeld aan de Gulp en niet aan de straat. Samen vormen ze een mooie blauwgroene dooradering van het centrum. In het brede gedeelte van de Looierstraat en op de sfeervolle door vele inwoners en toeristen bezochte Markt is de aanwezige ruimte gebruikt om straat en rivier te verbinden door middel van uitnodigende trappartijen die tot aan het water reiken.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45