LANDSCHAPSPARK CRAMA - HUSKEN - DE VRANK

1996 - 2012 (projectonderdeel landschapspark)
NL HE-120.271
Integrale gebiedsontwikkeling Crama - Husken - De Vrank

Het project Crama-Husken-de Vrank bestaat uit de projectonderdelen Autoboulevard, Woonboulevard, de nieuwe Verlengde Terhoevenderweg en het Landschapspark tussen de Caumerbeek en de Geleenbeek. De totale gebiedsontwikkeling is tot stand gekomen in samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Heerlen en Mathieu Bruls: architecture – urban planning – interior design. Daarnaast hebben ondernemers en bewoners deelgenomen aan het ontwerpproces.

Landschapspark tussen Caumerbeek en Geleenbeek

Met de realisatie van deze groene zone is een stadsecologische verbindingszone tussen de Caumerbeek en de Geleenbeek gerealiseerd. Tevens is een leef-, woon en werkmilieu gecreëerd waarin duurzaamheid en kwaliteit centraal staan. In het ontwerp zijn de volgende aspecten primair.

  • Natuurlijke sfeer: De (stads)ecologische zone heeft langs de ecosloten, die het schone hemelwater van de Autoboulevard naar de zone voeren, de Verlengde Terhoevenderweg en de begroeide spoortaluds een lage(re) dynamiek. Dit gedeelte van de zone heeft een sfeer, die bepaald wordt door natuur- en ecologische functies. Het plangebied vormt een duurzame verbindingszone en een foerageergebied voor verschillende zoogdieren, vogels en amfibieën, die in de beide beekdalen voorkomen. Het gebied functioneert tevens als een duurzame verbindingszone en broed- en foerageergebied voor vogels op grasland, ruigte, struweel en pionier milieus, die ook in de beekdalen voorkomen. De stadsecologische zone heeft zich sinds de aanleg sterk ontwikkeld. Na de aanleg van de poelen hebben in het bijzonder de amfibieën zich goed kunnen ontwikkelen. Inmiddels zijn in het gebied bij wet beschermde planten en dieren aangetroffen, zoals de Kamsalamander waarvoor het plan ook als compensatie heeft gediend.
  • Cultuurlijke sfeer: Langs de aangrenzende woonwijk Husken heeft de (stads)ecologische zone een meer hoogdynamisch karakter, dat bepaald wordt door de aanwezige bebouwing en de hogere recreatieve gebruiksdruk dan in andere delen van de zone. In het midden van het gebied loopt een wandel- en fietspad. De diverse groenstructuren en zichtlijnen uit de aanliggende wijk (bijvoorbeeld bomenlanen) zijn voortgezet in het park. De zichtlijn vanaf en op de kerk van De Vrank is op een bijzondere manier beëindigd in de stadsecologische zone.
  • Recreatieve verbinding. Op het grensvlak van de natuurlijke en de cultuurlijke sfeer voert een wandel- en fietspad door het park. Dit pad wordt gekenmerkt door fraaie lome bochten die door ten opzichte van elkaar verspringende bomenrijen worden benadrukt. Vanuit de omliigende wijk zijn toegangen gecreëerd naar deze hoofdroute.
  • Beheer en onderhoud als onderdeel van de ontwerpopgave: Ten tijde van het vervaardigen van het ontwerp is meteen nagedacht over het toekomstige beheer- en onderhoud. Hierdoor is in een vroegtijdig stadium duidelijk met welke werkzaamheden en daaraan gekoppelde budgetten rekening moet worden gehouden om de beeldkwaliteit en ecologische waarden duurzaam in stand te houden.

 

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45