BOMENBELEIDSPLAN GEMEENTE WEERT

2012
NL-WE-201.000
Bomenbeleidsplan gemeente Weert

De gemeente Weert heeft een rijk bestand aan bomen en groen. Op basis van deze goede uitgangssituatie gaat Weert de komende jaren actief aan de slag met een verdere versterking van het groen in stad en buitengebied, waarbij de focus vooral ligt op verduurzaming van het bomenbestand en het oplossen van overlastsituaties in woonwijken. Om hier invulling aan te geven heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp voor de gemeente Weert een bomenbeleidsplan opgesteld waarin de belangrijke bomenstructuren zijn bepaald en in samenspraak met de bewoners streefbeelden voor de woonwijken en de bijzondere plekken zijn vastgelegd. Om de komende periode naar dit toekomstbeeld toe te werken is een visie en strategie geformuleerd die ten grondslag ligt aan de voorstellen voor de bomenstructuur in de gemeente. Op basis van de analyse, die de achtergrond vormt voor de strategie, is per wijk en dorp op kaart weergegeven wat het streefbeeld is voor de bomenstructuur langs belangrijke wegen en in clusters van woonstraten. Op kaart is tevens aangegeven welke maatregelen nodig zijn om dit streefbeeld te realiseren en duurzaam in stand te houden. Op dezelfde wijze is het streefbeeld voor belangrijke wegen in het buitengebied en voor de verschillende landschapstypen op kaart weergegeven.

Om de voorgestelde boomstructuur duurzaam in stand te houden of te realiseren zijn kaders opgesteld ten aanzien van: het verschillende beleid rondom bomen, afweging en procedures voor bescherming van bomen, toestemming voor kap, omgang met klachten over hinder en overlast, de omgang met bomen en boomstructuren bij ruimtelijke ingrepen en de digitale ontsluiting van de data met betrekking tot bomen en beleid. Vervolgens is aan de beheermaatregelen een prioritering gekoppeld en is een opmaat gegeven naar de daadwerkelijke uitvoering.

Mede op basis van dit gedegen en toekomstgerichte bomenbeleid is Weert in 2012 uitgeroepen tot ‘Groenste stad van Nederland’. In 2013 werd het groenbeleid bekroond met Goud bij de Entente Florale Europe en in 2014 werd Weert uitgeroepen tot ‘Groenste regio van de wereld’.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45