Kasteeldomein walburg

2009 - 2010 / 2020
NL MG-200.000
Kasteeldomein Walburg

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft, in opdracht van Natuurmonumenten voor de omgeving van het verdwenen kasteel de Walburg te Ohé en Laak in 2009/2010 een landschapsplan opgesteld. De aanleiding hiervoor was het gegeven dat Natuurmonumenten in 2009 het perceel waar het kasteel lag heeft verworven.

Met dit landschapsplan werd ingespeeld op de volgende visie van Natuurmonumenten: “Natuur, het landschap, en de daarmee samenhangende cultuurgeschiedenis zijn onmisbaar voor het welzijn van de mens. Mensen kunnen van de natuur genieten en worden zich mede dankzij de inzet van Natuurmonumenten bewust van de waarde die de natuur is.”

Het kasteel is in de jaren tachtig van de vorige eeuw met het vooruitzicht op de destijds geplande grind- en zandwinning in het plangebied geheel afgebroken. De grachten, lanen en een deel van de tuinaanleg waren in 2009 nog deels herkenbaar in het landschap.

Het landschapsplan is er op gericht om de bestaande cultuurhistorische structuren te behouden en waar nodig te herstellen, maar ook de identiteit van het kasteelterrein te versterken door aansprekende accentuering en visualisering van de relicten in relatie tot het omringende landschap en natuurgebied. Meer specifiek is daarbij ingezet op het op een harmonieuze wijze laten samengaan van cultuur en natuur. Representant hiervan is de gecreëerde verwijzing naar de ooit aanwezige barokke tuin in een natuurlijk/agrarisch (cultuur)landschap, waarbij ruimte is voor cultuur- en natuurontwikkeling. Belangrijk was ook om de (zicht)relatie tussen kasteel de Walburg en de Hompesche molen weer in ere te herstellen.

Het totale plan heeft geresulteerd in een voorstel, waarin gestreefd wordt naar het realiseren van nieuwe, monumentale bomenlanen, een barokke ‘grastuin’, een hoogstamboomgaard, een droge gracht, follies in de vorm van bruggen en het zichtbaar maken van de contouren van het verdwenen kasteel middels een lage staalconstructie. Het geheel wordt gecompleteerd door een uitzichttoren, die verwijst naar het, ook verdwenen, stenen torentje, ooit nog ontworpen door architect Pierre Cuypers.

In 2020 is het plan dat in 2009/2010 door bureau Verbeek is opgesteld gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Maasgouw en Natuurmonumenten. Hiermee is weer een extra parel toegevoegd aan de rijke cultuurhistorie van het Eiland in de Maas.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45