Soorten managementplan HEEMwonen

Soortenmanagementplan-Heemwonen

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft samen met Ecolybrium ecologisch advies een Soortenmanagementplan gebouw bewonende soorten opgesteld in opdracht van woningcorporatie HEEMwonen. We zijn verheugd te kunnen melden dat Provincie Limburg op basis van het door ons opgestelde soortenmanagementplan op 2 oktober 2020 een generieke ontheffing Wet natuurbescherming heeft verleend voor de komende 10 jaar.

Woningcorporatie HEEMwonen, met een omvangrijk woningbezit in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf, kiest voor een zorgvuldige omgang met beschermde diersoorten bij renovatiewerkzaamheden, energetische verduurzaming en sloop. Om te voorkomen dat voor elk project een ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortbescherming moet worden aangevraagd, is een soortenmanagementplan opgesteld. Dit plan is gericht op de duurzame instandhouding van de populaties gebouw bewonende vleermuizen en gebouw bewonende vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest. Zo legt het tevens de basis voor natuurinclusief bouwen en verbouwen. Het soortenmanagementplan voorziet daarbij in handvatten voor het te doorlopen proces en de afwegingen bij planning, locatie en type toe te passen (mitigerende) voorzieningen.

 

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45