SOORTEN MANAGEMENTPLAN HEEMWONEN

2018 - 
NL-PA-801.001
Soortenmanagementplan HEEMwonen

Woningcorporatie HEEMwonen, met een omvangrijk woningbezit in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf, kiest voor een zorgvuldige omgang met beschermde diersoorten bij renovatiewerkzaamheden. Daarom is een soortenmanagementplan opgesteld. Dit plan is gericht op de duurzame instandhouding van de populaties gebouwbewonende vleermuizen en gebouwbewonende vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest.

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in samenwerking met Ecolybrium ecologisch onderzoek & advies gewerkt aan het opstellen van dit plan, waarbij diverse veldonderzoeksrondes zijn uitgevoerd.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45