landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

Ontwerp Dorpshart Bocholtz

2017-2022
NL  SI-703.001
Ontwerp Dorpshart Bocholtz - Verleden en Heden in harmonie

Integraal Dorps Ontwikkelingsplan (I-DOP)
De verkenning voor de invulling van het dorpshart heeft samen met stakeholders tijdens het I-DOP proces plaatsgevonden. De grootste wens is het fysiek opwaarderen van de kern Bocholtz (belevingswaarde, verblijfskwaliteit) zodat een mooi en herkenbaar dorpshart ontstaat waar (dorps)wonen, werken en recreëren naast elkaar kunnen plaatsvinden. Bijzondere aandacht is gevraagd voor het accentueren van de omgeving van authentieke bebouwing waaronder het voormalige gemeentehuis Op de Boor en de kerk.

Verleden en heden in harmonie
Zoals door vele bewoners terecht is aangegeven, is Bocholtz een kern met vele historische gebouwen, waarvan meerdere zijn gebouwd met de kenmerkende streekeigen gele natuursteen (Bocholtzersteen / Kunradersteen). Ook is terecht geconstateerd dat het authentieke karakter meermaals is aangetast door weinig fijnzinnige inpassingen van de noden van nieuwere tijden. Om de authenticiteit van Bocholtz te behouden is het ontwerp van de openbare ruimte gericht op het herstellen en versterken van de balans tussen de historie en hedendaagse functies. Op hoofdlijnen zijn daarbij de volgende doelstellingen voor het dorpshart van toepassing.

  • Balans verkeer – verblijven: Hoewel in onze huidige tijd de auto (nog) gemeengoed is, is in de inrichting van de straten de auto niet meer centraal gesteld. De verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers staat voorop en de automobilist wordt als gast beschouwd.
  • Eenduidige materialisatie van de openbare ruimte passend in de ‘couleur locale’: Dit komt terug in het toepassen van streekmaterialen als straatbaksteen en Kunradersteen, waarmee wordt aangesloten op de materialiteit van vele fraaie gevels in het dorpshart.

De doelstellingen zijn vertaald in een integraal ontwerp voor het dorpshart. Het voormalige gemeentehuis Op de Boor dat van oudsher het sociaal-geografische hart is, vormt daarbij het middelpunt, waaromheen het nieuwe dorpshart zich in meerdere richtingen ontplooid.

  • Op de Boor – Wilhelminastraat. Het voormalige gemeentehuis Op de Boor, dat horecabestemming krijgt, ligt midden in de Wilhelminastraat. Deze hoofdstraat met vele voorzieningen, is van een drukke autostraat omgevormd tot een langgerekt plein, waar de auto een veel minder prominente plek heeft gekregen ten faveure van langzaam verkeer en ruimte voor terrassen. Naast Op de Boor en het daarbij behorende terras is een bijzondere ontmoetingsplek gecreëerd in de vorm van een waterspeelplein onder een weelderig begroeide pergola.
  • Vanaf de Wilhelminastraat lopen dwarsverbindingen naar aangrenzende gebieden zoals het gebied rondom de hoger gelegen kerk en de eveneens hoger gelegen straat Gasthof. Deze merendeels voor langzaamverkeer bedoelde verbindingen zijn verfraaid waarbij in het aanwezige reliëf b(l)oeiende hellingtuinen zijn bedacht. Hellingbanen en trappartijen zijn in het reliëf ingepast waarbij muren uit Kunradersteen hoogteverschillen keren.
  • Kerk – Kerkstraat. De hoger gelegen kerk vormt met de voorruimte en de fraaie gevels aan de Kerkstraat een intiem plein in het dorpshart. Om dit pleintje meer tot zijn recht te laten komen is eenheid gebracht in de materialen en wordt de ruimte rondom de kerk eenvoudiger ingericht.

Groenblauwe verbinding Wilhelminastraat – Bongerdplein/De Pomerio – buitengebied
Het ontwerp is tevens geënt op het creëren van een klimaatbestendig centrum. Hittestress door verstening is tegengaan door het inbrengen van groen (verkoeling door verdamping en schaduwwerking) en water (verkoeling door verdamping). Daarnaast is vanaf het dorpshart richting Bongerdplein en het buitengebied een groenblauwe verbinding gecreëerd, die tevens de mogelijkheid biedt om een ommetje te maken. In de Wilhelminastraat wordt hemelwater zichtbaar afgevoerd via een natuurstenengoot. Vanuit de ‘Kaderrichtlijn Water maatregelen Bocholtz’ is een regenwaterriool in de Bongaarderweg aangelegd en een regenwaterbuffer in het parkgebied Bongerdplein/De Pomerio. Het parkgebied is hierbij geheel heringericht waarbij meteen de belevings- en ecologische waarden zijn verhoogd.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45