Soortenmanagementplan HEEMwonen
Soortenmanagementplan HEEMwonen

Woningcorporatie HEEMwonen, met een omvangrijk woningbezit in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf, kiest voor een zorgvuldige omgang met beschermde diersoorten bij renovatiewerkzaamheden. Daarom wordt een soortenmanagementplan opgesteld. Dit plan is gericht op de duurzame instandhouding van de populaties gebouwbewonende vleermuizen en gebouwbewonende  vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest.

De komende anderhalf jaar zal bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp in samenwerking met Ecolybrium ecologisch onderzoek & advies werken aan het opstellen van dit plan en de nodige veldinventarisaties uitvoeren die daarvoor nodig zijn. We zijn benieuwd welke ecologische bijzonderheden we gedurende het planproces zullen tegenkomen.